︽ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠰᠴᠡᠢ | News.MN

︽ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠰᠴᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ︽ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ 1 – 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 28.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ 3.5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠨᠢ 8.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ 818.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠺᠸᠲ᠋ᠢᠩ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ