ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ | News.MN

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠂ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠊ᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠡ‍ᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ  ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠡ‍ᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠡ‍ᠨᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠊ᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠱᠥᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠪᠤᠩ ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪ ᠡ‍ᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ