︽ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤ – ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ︾ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤ – ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ︾ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

︽ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤ – ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ︾ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠢᠨᠨᠤᠸᠠᠼ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠭ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡ‍ᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤ – ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ︾᠂ ︽ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠂ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠥᠨᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠥᠨᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠂ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠬᠥᠨᠳᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ