ᠪ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠪ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠪ᠊·ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠺᠤᠪᠠᠶᠠᠰᠢ ᠾᠢᠷᠤᠶᠤᠺᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠪ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠳᠣ ᠂ ᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠪ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠬᠢᠬᠦ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠊ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠺᠤᠪᠠᠶᠠᠰᠢ ᠾᠢᠷᠤᠶᠤᠺᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ