ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2020 – 2024 ᠣᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠂ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠊ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠂ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡ‍ᠷᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢᠢᠳᠡᠯ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠠᠺᠷᠣ᠋ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠊ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠊ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃  ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂

ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠊ᠢ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠂  ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ︽ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ