︽ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ

︽ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠲ︾ᠭᠠᠯᠸᠷᠸᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠨᠡ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠊ᠢ ︽ᠭᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠡ‍ᠵᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ︾ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ︽ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ  ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠡ‍ᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 14 – 18 ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠦ 40 ᠡ‍ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

︽ᠭᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠡ‍ᠵᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ︾ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪ᠊ · ᠨᠢᠮᠠᠭᠡᠷᠡᠯ᠄ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠢᠮᠡᠯ ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠦᠨ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠩ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠊ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ