ᠡ‍ᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠲᠤᠨᠤᠵᠠᠢ | News.MN

ᠡ‍ᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠲᠤᠨᠤᠵᠠᠢ

ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡ‍ᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡ‍ᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠡᠩ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠡ‍ᠷᠭᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠦ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠴᠠ 700 – 800 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠥᠷᠦᠮ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ