ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ

ᠼᠢᠷᠺ  ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠺᠰᠲ᠋ᠡᠷᠸᠮ ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠰᠲ ᠮ᠊·ᠮᠢᠭ᠌ᠮᠡᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 50 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ 130 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ  Sky walk ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠡᠺᠰᠲ᠋ᠡᠷᠸᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮ᠊·ᠮᠢᠭ᠌ᠮᠡᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠊ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ