ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ︾ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ︽4х 108 km︾ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15-16 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠊ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ  ᠪᠦᠭᠡᠳ16 – 30 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠂ 30᠎ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ