ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠠ ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠧᠨᠠᠳ᠋ ᠯᠠᠯᠤᠸᠢᠴ᠄ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠯᠡ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠸᠷᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠴᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ