ᠰ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡ – ᠦᠵᠢᠨ ᠄ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ | News.MN

ᠰ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡ – ᠦᠵᠢᠨ ᠄ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ

︽ДМЮ︾ᠺᠯᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠭ  ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ – ᠦᠵᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮ᠊·ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠪᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠺᠯᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰ᠊·ᠮᠥᠩᠬᠡ – ᠦᠵᠢᠨ᠄ ᠪᠢᠳᠠ︽ДМЮ︾ᠺᠯᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ  ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ︽ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠯᠢᠭ︾ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ‍ᠴᠡ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ︾ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ︽Yes︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠂ ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮ᠊·ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠪᠠᠪᠤᠤ  ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢᠳ ᠂ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ︽ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠪᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ︽ДМЮ︾ ᠺᠯᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠭᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠪ᠊ · ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ