ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠪ  ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ | News.MN

ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠪ  ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠯ᠊·ᠳᠦᠭᠡᠷᠵᠠᠪ  ᠤᠨ︽ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠢᠪ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ 12 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠯ᠊·ᠳᠦᠭᠡᠷᠵᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠤᠢᠢᠭ  ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠢᠨᠢ ᠯᠢᠸᠢᠩᠭᠢᠰᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠢᠪ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 1350 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠊ᠢ ᠳᠦᠭᠡᠷᠵᠠᠪ  ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ 53᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ