ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ Aᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ | News.MN

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ Aᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠡ‍ᠢᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ