ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠠᠢ

08 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ10 ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯ᠊·ᠴᠡᠳᠡᠪᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ︵ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ︶ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠮ᠊· ᠺᠯᠸᠴᠸᠰᠺᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠺᠤᠮᠠᠨᠳ᠋ᠯᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ︵ FLEX︶᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠹᠦᠯᠪᠷᠠᠢᠢᠲ ᠲᠡᠳᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠦ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

 

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ