ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ 1.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ 1.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 131 ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠠᠢ 6.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ 1.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ 16.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠢᠯᠤᠩᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 3.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠵᠤ᠂ 2.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ︾ᠪ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ 16.1– 17.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ 846.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ᠡ‍ᠶᠡᠷᠭᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

1 – 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠂ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ 9.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠪ 22.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ 20.8 ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ 17 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠡ‍ᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠂ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠪ 96 – 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ 85 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ 89.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ  ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ