ᠤ᠊ · ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠤ᠊ · ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠤ᠊ ·ᠪᠠᠲᠤᠪᠣᠯᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊ ·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠨᠢ ᠤ᠊ ·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠬᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠨᠤᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠤ᠊ ·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠡ‍ᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ