ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠊ᠢ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠊ᠢ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠡᠢ

︽ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠊ᠢ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ︾ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ2003 ᠣᠨ ᠪ 432 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠪ 546 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠊ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ 475 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠊ᠢ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ︾ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠤᠨ 2003 ᠣᠨ ᠪ 432 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠤᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠂  ᠢᠰᠢ ᠵᠢᠨ  ᠯᠦᠩᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠂  ᠲᠤᠭᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠩᠳᠦ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ 475 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠂  ᠳᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠴᠢᠨᠴᠤᠢ ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠢ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ 475 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠂  ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠪᠠᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠪ 546 ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ 475 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ