ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ | News.MN

ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡ‍᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡ‍ᠳᠦᠭᠡ 24 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠠᠪᠤ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤ᠊ · ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠦᠷ ᠂ ᠤ᠊ ·ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠯ᠊ · ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠂ ᠭ᠊ · ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ᠊ · ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠂

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠ᠊·ᠪᠤᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡ‍ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠡ‍ᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳ᠋᠊·ᠬᠤᠷᠯᠤᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠳ᠋᠊·ᠴᠡᠷᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠊ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡ‍᠊ · ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ