ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ 13 ᠲᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ 13 ᠲᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 2.2 ᠲᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 13 ᠲᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠨᠢ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ 5.5 ᠲᠤᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ 13 ᠲᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ  ᠤᠨ 11.3 ᠲᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠂ 1.7 ᠲᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

2020 ᠣᠨ ᠪ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ 81.7 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 169 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ 2 ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 815.6 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ 1 ᠭᠷᠡᠮ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ 2020 ᠣᠨ ᠪ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ 167,504.44 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ