107 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

107 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠠ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠰ᠊·ᠽᠤᠯᠫᠠᠾᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 107 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 34.8 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡ‍ᠷᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ 345 ᠪᠤᠶᠤ 1.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠃ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ 25 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠦ 250 ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠲᠦ 500 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠯ ᠂ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠡ‍ᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠠ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠊ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠊ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ