ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠴᠢᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠴᠢᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ︽ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠥᠳ  ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠣ ︾ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ  ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ 29 ᠂  ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠦ 11 ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠳ᠋᠂  ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ᠂  ᠡᠰᠲ᠋ᠤᠨᠢ ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ᠂  ᠪᠠᠯᠸᠷᠤᠰ ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠰᠷᠧᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠊ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ  ᠬᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠴᠢᠳ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠊ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ  ᠲᠠᠮᠠᠷᠠ ᠲᠠᠨᠰᠢᠺᠺᠤᠵᠢᠨᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠮᠣ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠢᠭᠤᠯᠢ ᠢᠳᠢᠷᠢᠰᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠮᠧᠲᠠᠯᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠊ᠢ ᠬᠤᠵᠢᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10 ᠂ 11᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ