ᠭ᠊ ·ᠭᠠᠩᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡ‍ᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠴᠤᠮᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠭ᠊ ·ᠭᠠᠩᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡ‍ᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠴᠤᠮᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠺᠦᠬᠣ᠋ ᠮ᠊·ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡ‍ᠪᠦᠳᠦᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠥᠨᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠽᠸᠺᠢ ᠠᠰᠠᠨᠤᠶᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ  ᠲᠷᠤᠨᠤᠹᠦ᠋ᠵᠢ ᠭ᠊ ·ᠭᠠᠩᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋  ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠭ᠊·ᠭᠠᠩᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠪ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠴᠤᠮᠣ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂  ᠤᠽᠸᠺᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ