ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢᠳᠠᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠊ᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ Х ᠂ Б ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 22᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠷᠢᠬᠢᠳᠠᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠰᠢᠢᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨ᠊·ᠯᠾᠠᠭᠪᠠᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ