ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ 402.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ | News.MN

ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ 402.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 164.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 23.5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 5.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠣ ᠵᠢ 586.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ 50 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ 11 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠢ 1.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 29.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ 596.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ 694.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ 97.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ᠮᠢᠯᠯᠸᠨᠢᠦᠮ IT︾ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠡ‍ᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 402.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠊ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠫ – 20 ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ ᠊ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ  ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ  ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ