︽ᠳ᠋ᠠᠺᠠᠷ – 2022︾ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠳ᠋ᠠᠺᠠᠷ – 2022︾ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 17 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 136 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ︽ᠳ᠋ᠠᠺᠠᠷ – 2022︾ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ︽ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ – 2020︾ ᠬᠤᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠤᠮᠠᠰ ᠪᠠᠾ ᠤᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ  ᠰᠸᠨᠧᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮ᠊ · ᠰᠠᠯᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ 2026 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ