ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠨ᠊·ᠮᠤᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠪᠠ | News.MN

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠨ᠊·ᠮᠤᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠪᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊·ᠭᠢᠯᠢᠮᠾᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂︽ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ︾ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠂︽ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ︾ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠨ᠊·ᠮᠤᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊·ᠭᠢᠯᠢᠮᠾᠠᠨ︽ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ︾ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬ᠊·ᠠᠢᠳᠤᠰ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠺ᠊ · ᠬᠠᠨᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠊ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠊ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠪ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ  ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ