ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠵ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ︽ᠲᠥᠷᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ 2020 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯ᠊·ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2016 – 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ︽ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠷ  ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ 283 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠲᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠲᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠢᠯᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠊ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠠᠷ ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠯᠾᠬᠠᠮᠪᠤ ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠩ ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠴᠦ ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ