ᠢᠫᠣᠲ᠋ᠧᠺ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠦ 1.1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠢᠫᠣᠲ᠋ᠧᠺ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠦ 1.1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠊ᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠯᠤᠩᠲᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 17.2 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ 4.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠴᠡ 1.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 5 – 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 2.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ 12.2 ᠂ 2.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ 1402 ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ  ᠳᠤ 92 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠫᠣᠲ᠋ᠧᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 98.4 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ 4.7 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠫᠣᠲ᠋ᠧᠺ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ 1.1᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡ‍ᠴᠡ 1.2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ 10.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠊ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠩᠲᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ 10᠂ ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ ᠤᠨ ᠬᠢ 3.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 0.6 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ