ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦᠰ ᠊ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠰ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡ‍ᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠱ᠊·ᠣᠳᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ᠄ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠊ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ 3.5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠲᠸᠭᠷᠡᠼ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠦᠦ ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ ᠂ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡ‍ᠶᠡᠷᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠭᠲᠣ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡ‍ᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ