ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠽᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠽᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 29᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠸᠦ᠋ᠯ – ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ 165 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡ‍ᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠦ ᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠷᠠᠨᠽᠢᠲ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠨᠳᠤᠨᠧᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 10 ᠂  ᠲᠠᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠴᠠ 22 ᠂  ᠲᠠᠢᠪᠸᠢ ᠠᠴᠠ 53 ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠷ ᠠᠴᠠ 24 ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠢᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 10 ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠡᠴᠠ 46 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡ‍ᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠲᠡᠳᠡ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠽᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠄︽ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡ ︾ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ