ᠬᠠᠺᠦᠬᠣ᠋ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠬᠠᠺᠦᠬᠣ᠋ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡ‍ᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠲᠠ  ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ 2500 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠯᠡ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢᠨ 10᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠬᠠᠺᠦᠬᠣ᠋ ᠬᠤᠺᠤᠲ᠋ᠤᠹᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ 10᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠺᠤᠲ᠋ᠤᠹᠦᠵᠢ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠶᠤᠺᠤᠽᠤᠨᠠ ᠬᠠᠺᠦᠬᠣ᠋ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢᠨ 10᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡ‍ᠳᠦᠷ  ᠶᠤᠺᠤᠽᠤᠨᠠ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ 1000᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠢᠵᠤ᠂ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠵᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ