︽ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020︾ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ | News.MN

︽ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020︾ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ – 2020︾ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠯ᠊ · ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠠᠨᠳ᠋ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠳᠡᠰᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠰ᠊ · ᠮᠠ᠊ ᠂ ᠰᠸᠸᠷᠢᠦ᠋ᠺᠤᠸ᠋ ᠨᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠊ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠯ᠊·ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 31 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ︽ᠲᠸᠷᠷᠤᠷᠢᠰᠮ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠰᠠᠨᠲ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ