ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠡ‍ᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠥᠭᠴᠡᠢ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠊ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 12853 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ 10 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠂ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠶᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ