ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡ‍ᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠢᠹ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡ‍ᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠊ᠢ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠪᠢᠵᠡ ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ᠄ ᠤᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ︽ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠱ᠊·ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂︽ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠡ‍᠊·ᠨᠤᠮᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ