ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠠᠺᠠᠳ᠋ᠸᠮᠢ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠳ᠋᠊·ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ IJF ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮ᠊ · ᠪᠥᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ – ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪ᠊ ·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠵᠢᠩ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠮᠣ ᠵᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ