︽ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ – ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮ︾ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠵᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ – ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮ︾ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠵᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰ᠊·ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠴᠠ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ – ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮ︾ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠤᠨ ᠪ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠊ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠢᠢᠮᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠤᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠴᠢᠭᠡ ᠡ‍ᠬᠡᠴᠦᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠵᠥᠪ ᠳᠠᠳᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ