ᠨᠠᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠨᠠᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂  ᠳᠠᠰᠢᠫᠸᠯᠵᠡᠢᠯᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠨᠠᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠯᠾᠦ᠋ᠨᠳᠦᠪ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 08 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠨᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠢᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠪ︽ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ︾ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠬᠥᠯᠯᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡ‍ᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠰᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠩᠰᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ