10 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ | News.MN

10 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠡ‍ᠴᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ 960 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡ‍ᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠧᠰᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨ ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠺᠠᠷᠠᠤᠺᠸ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ