ᠪᠣᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠴᠡᠢ | News.MN

ᠪᠣᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠴᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ 8.6% ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠰᠴᠦ ᠂ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠵᠢ 14 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ  ᠤᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ  ᠭᠯᠤᠪᠡᠯ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠣ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ︽ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ︾᠂ ︽ᠭᠡᠷᠡᠭᠡ︾᠂ ︽ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ︾᠂ ︽ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ︾ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ