︽ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠤᠳᠣ︾ ᠶᠢ 700 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ | News.MN

︽ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠤᠳᠣ︾ ᠶᠢ 700 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 5.73 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠂ 32.2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠣ ᠮᠤᠳᠣ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 19 ᠪ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ A11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠭ ᠮᠤᠳᠣ ᠵᠢ ︽ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠤᠳᠣ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠭ ᠮᠤᠳᠣ ᠨᠢ 700 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠤᠳᠣ︾ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ ᠮᠤᠳᠣ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ