ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ 19 ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ 19 ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠺᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 2012 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰ  ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ 18 ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 36 ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠸᠦᠷᠦᠫᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠥᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ ᠃  2012 – 2019 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 38 ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠬᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡ‍ᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯ ᠪᠤᠶᠤ 21 ᠲᠥᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 8 ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ 19 ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ – ᠲᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠺᠠᠮᠧᠷᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ