ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊ ·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨᠠᠷ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠲᠦ ᠶᠤᠰᠣ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠡ‍ᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩ  ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡ‍ᠨᠡ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠢᠴᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠴᠢᠭ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ 6 ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ 8 ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 14 ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂ 17 ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ