ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ

2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠢ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ 75 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ 31᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠵᠢᠨᠷ ᠤ᠊·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠂ ︽ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠂ ︽ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠪ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ