ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 700 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 700 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 82 ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ 700 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ TV ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ︽13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ︾ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠊ᠢ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 11 – 12  ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ 16 ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ TV 8 ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ UBS ᠂ SBN ᠂ Eagle TV ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ