ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠢᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 3 ᠤᠨᠼ ᠤᠨ 999 ᠰᠤᠷᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ︽ᠬᠤᠲᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ︾ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ 1 ᠤᠨᠼ ᠤᠨ 999 ᠰᠤᠷᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ︽ᠮᠠᠵᠸᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ︾ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠊ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ