ᠬᠦᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠬᠦᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠪ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠦᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ 2229 ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ 814 ᠵᠢᠯ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ 99 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠂ ᠰᠤᠷ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︾ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠬᠦᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠩᠯᠠᠢᠢᠨ ᠂ ᠲᠸᠯᠸ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ︾ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠸᠨᠲ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠷᠡᠨᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ︽Hero︾ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ