ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ SP falcons᠂︽ᠳ᠋ᠸᠷᠡᠨ︾ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠢᠢᠮᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ 20 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  SP fal-cons ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮ᠊·ᠵᠠᠨᠰᠸᠷᠢᠺ ᠥᠪᠡᠷ  ᠦᠨ 11 ᠵᠢᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ︽ᠳ᠋ᠸᠷᠡᠨ︾ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ︽ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮ︾᠎ ᠡ‍ᠴᠡ 2017 ᠣᠨ ᠪ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠵᠡᠨ ᠮ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠂ ︽ᠳ᠋ᠸᠷᠡᠨ︾᠎ ᠡ‍ᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠵᠡᠨ ᠬ᠊ · ᠴᠠᠨᠳᠡᠠᠠᠶᠤᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦᠫᠸᠷ ᠴᠤᠮᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ︾ᠪᠣᠯᠤᠨ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ –ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮ︾ᠪᠠᠭ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃︽ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮ︾ᠪᠠᠭ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ︾ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ᠂︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ – ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮ ︾ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ︾ ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ