ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠴᠢᠳ | News.MN

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠴᠢᠳ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪ  ROAD FC ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ARC002 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠮ᠊·ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠂ ᠨ᠊·ᠴᠢᠩᠭᠦᠨᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮ᠊·ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 75 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ 19᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠨ᠊ · ᠴᠢᠩᠭᠦᠨᠵᠠᠪ 70 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ROAD ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠴᠢ ᠫᠠᠺ ᠰᠢ ᠸᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ