ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠢᠨᠷ 128 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠢᠨᠷ 128 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 89 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 11 ᠂ 12᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 128 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠊ᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ 30 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 28 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠊ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ  ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠊ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ