ᠨ᠊ · ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠄  ᠪᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

ᠨ᠊ · ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠄  ᠪᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡ‍ᠰᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 161 ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠂ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠂ ᠥᠪᠥᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨ᠊·ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ 76 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ · ᠪᠢ ᠡ‍ᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ